വടതി കാറ്റേ (സക്കറിയ പോത്തൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് )
This page was generated on February 24, 2024, 9:59 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2017
സംഗീതംദീപു നൈനാൻ തോമസ്
ഗാനരചനകെ കെ റോയ്
ഗായകര്‍ശ്രേയ ഘോഷാൽ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: September 05 2017 13:29:47.
വടതിക്കാറ്റേ ഉണരൂ വേഗം തെന്നിക്കാറ്റേ വരിക വേഗം
തോട്ടത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ധം വീശുവാൻ
അതിൽ മേലൂതുവാൻ വരിക വേഗം
തോട്ടത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ധം വീശുവാൻ
അതിൽ മേലൂതുവാൻ വരിക വേഗം
വടതിക്കാറ്റേ ഉണരൂ വേഗം തെന്നിക്കാറ്റേ വരിക വേഗം

രാരാരാരാ രാരാരാരാ രാരാരാ…ആ..
രാരാരാരാരാ രാരാരാരാ,
താഴ് വര നടുവിൽ അസ്ഥികളിന്മേൽ
ഊതണമേ നിൻ ആത്മാവിൻ മാരി (2)
നിഹതന്മാർ ഉണർന്നു സൈന്യമായ് നിൽപാൻ
നാലുദിക്കിൽ നിന്നും ഊതുക കാറ്റേ (2)
വടതിക്കാറ്റേ ഉണരൂ വേഗം തെന്നിക്കാറ്റേ വരിക വേഗം

ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കുവാൻ യേശുവിൻ വചനം
പിതാവാം ദൈവമേ നിൻ ശക്തി പകരൂ (2)
സ്നേഹിപ്പാൻ ക്ഷമിക്കാൻ സഹിക്കുവാൻ ഉള്ള
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൃപനൽകിടും നാഥാ (2)

വടതിക്കാറ്റേ ഉണരൂ വേഗം തെന്നിക്കാറ്റേ വരിക വേഗം
തോട്ടത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ധം വീശുവാൻ
അതിൽ മേലൂതുവാൻ വരിക വേഗം
തോട്ടത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ധം വീശുവാൻ
അതിൽ മേലൂതുവാൻ വരിക വേഗം
വടതിക്കാറ്റേ ഉണരൂ വേഗം തെന്നിക്കാറ്റേ വരിക വേഗം
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts